สกอ.จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งกับบุคลากรอุดมศึกษา

นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดขึ้น ว่า การเลือกตั้ง ส.ส.มีความสำคัญต่อคนไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย          ที่ต้องไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่แทนตนในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขประชาชน รวมทั้งบริหารงบฯของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ และพร้อมใจกันสร้างแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

สำหรับการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้เป็นการออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ที่บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และที่สำคัญตระหนักว่าต้องทำหน้าที่ประชาชนที่ดีในการออกมาใช้สิทธิของตน ตามวิถีของประชาธิปไตย และร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ เพื่อขยายผลออกไปในวงกว้างต่อไป

ด้านน.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิกาคคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นการปกครองของประชาชน บทบาททางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจของระบบนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชน จึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การพูดคุยเรื่องการเมือง การรณรงค์ให้ไปเลือกตั้ง การร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมทั้งการเป็นพลเมืองดีใส่ใจปัญหาบ้านเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน แต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงกำหนดให้วันที่ 24 มี.ค.2562 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ได้บัญญัติวิธีการและขั้นตอนการได้มาซึ่ง ส.ส.ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงมีความสำคัญยิ่ง

“สกอ.ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้ง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและบุคลากร และสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม จึงจัดโครงการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทิศทางที่ถูกต้อง”ผู้ช่วยเลขาธิการฯ กล่าว