ในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปเข้ามาใกล้รัฐบาลของนายพลประยุทธชานโอชาเริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ กับโครงการต่างๆที่มุ่งเป้าไปที่การชนะใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระดับรากหญ้า รัฐบาลพม่าและนายประวิทย์วงศ์สุวรรณได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของประเทศเพื่อเปิดโครงการสนับสนุนโดยรัฐ โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มต่างๆเช่นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในชนบท

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมอนุมัติเลื่อนการชำระหนี้ของเกษตรกรไปสามปีและดำเนินการต่อจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งครอบคลุมหนี้ที่ค้างชำระให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของรัฐ (ธ กส.) ได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 2.7 พันล้านบาทเพื่อชดเชยภาระหนี้สินแก่ ธ รุกิจเนื่องจากการระงับการชำระหนี้ พลเอกประวิตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปเยือนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีเมื่อไม่นานมานี้เพื่อติดตามความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการระงับการให้กู้ยืมเงินอย่างผิดกฎหมายในอัตราที่สูง